Men først og fremst er det historien om én mann, Peter Joachim Möller.

Helt siden Møllers ble grunnlagt av Peter J. Möller i 1854 har målet vært å gi det norske folk naturlig sunne produkter og god helseinformasjon. I Møllers produkter benyttes kun råvarer av høyeste kvalitet, og strenge kvalitetskontroller sørger for den tryggheten kvalitetsbevisste kunder fortjener.

Møllers Tran var det første Møllers produktet, og er ennå i dag det mest kjente. Faktisk er det en av Norges eldste merkevarer. I takt med den stigende interessen for omega-3-fettsyrer har Møllers stadig utviklet nye produkter for å møte ulike behov og ønsker hos det norske folk.

Mens produktene i tidligere tider i større grad ble solgt i apotekene, så er de i dag hovedsakelig å finne i alle landets dagligvareforretninger. I tillegg har Møllers en økende grad av eksport. Merket har vært til salgs i Finland siden 1928, og er i dag markedsleder innen omega-3 i både dagligvare og apotek. Produktene eksporteres også til Sverige, Danmark, Latvia, Estland, Litauen, Polen. Et stadig økende salg går også til USA, hvor mer enn en halv million flasker tran årlig kjøpes av helsebevisste amerikanere.

Tidslinje
 • 1793

  Peter Möller blir født på Røros, 26. april.

 • 1809

  Peter Möller ansettes som disippel hos apoteker Gottwaldt i Kristiansund: «Da jeg i mine yngre Dage (..) har opholdt mig i flere Aar (..) i Christiansund, (..) har jeg havt anledning til at gjøre mig bekjent med (..) det Praktiske ved Tilvirkningen af Tranen. Den Erfaring, jeg under Fiskeriene har gjort, har saaledes allerede for 40 aar siden bragt mig paa den Ideen om en bedre Tilvirkningsmaade (..), men der var ingen særdeles Opfordring til at bringe mine Ideer til Udførelse, saalenge Tranens Benyttelse var indskrænket til dens oprinnelige anvendelse.»

 • 1819

  Peter Möller reiser til Christiania og blir ansatt hos apoteker Frantz Peckel på Svaneapoteket, hjørnet Tollbugt og Kongensgt. Han blir ansatt på betingelse av at han innen et år fikk sin farmasøytiske eksamen.

 • 1822

  Uteksaminert som farmasøyt «med enstemmig første karakter og med Tilkiendegivelse af Professorens særdeles Tilfredshed.» Under studietiden fikk Peter Möller en del understøttelse av Hans Nielsen Hauge.

 • 1829

  Han gifter seg med Christiane Sophie Rogstad (tidligere gift med Frantz Peckel), og kjøper Svaneapoteket. På denne tiden kjøper han også Lilleborg Klædefabrik sammen med J. Juul og lektor Boeck.

 • 1834

  Frantz Peckel Möller blir født.

 • 1842

  Peter Möller deltar i kommisjon sammen med prof. A Holst og Chr Boeck som utarbeidet den første norske Farmakope.

 • 1852

  Peter Möller blir ene-eier av Lilleborg-anleggene. Dette danner en økonomisk basis for tran-prosjektet hans. Hans nye metode for dampsmelting av medisintran blir kjent på denne tiden: «Først efter at man i flere Aar havde anvendt den (tranen) som Lægemiddel, og jeg havde hørt evindelige Klager over dens ubehagelige Lugt og Smag, der gjorde det næsten umulig at nyde den, begynte jeg atter at tænke paa om muligt at realisere mine Ideer (..). Jeg skulde maaske ikke ennu til i dag have bragt denne virksomhed i Gang, hvis der ei fra England var bleven indført og benyttet Newfoundlands Tran til saa enorme Priser, at det vakte min Utilfredshet».

 • 1853

  Peter Möller gjør sin metode kjent for trantilvirkere langs kysten. Han innreder trankokerier med nytt utstyr i Lofoten, Ålesund og Kristiansund. Anlegget i Giske utenfor Ålesund blir viktigst for utprøving av metoden.

 • 1854

  På nyåret kommer produksjonen ved de tre forsøksanleggene i gang, og det produseres 20 tønner tran det første året. Pga dårlig salg, blir de neste årene brukt til å innarbeide produktet hos konsumentene, og samtidig få flere produsenter til å gå over til den nye metoden. Det var vanskelig å nå frem med budskapet sitt, fordi holdningen om at «God medisin må smake vondt» var så godt innarbeidet, og den nye medisintranen skilte seg således mye fra den gamle. Peter Möller argumenterte for tranens fortrinn både fra et vitenskapelig ståsted og ut fra overbevisning. Han viste til laboratorieanalyser som hadde påvist jod, fosfor og ulike fettsyrer i tranen. Han hadde også sammenlignet tran med andre matoljer og funnet at tranen hadde spesielle egenskaper. Det fantes teorier som ut fra laboratoriearbeidets identifisering av bestanddelene opphøyet enkelte av disse som den helbredende faktor som kunne trekkes ut og lages til medisin, men Möller sverget til helheten, tranen som rent og naturlig fett hvor sammensetningen av de kjente og ukjente stoffene var det som telte. Han kalte sine teorier om tranen for «anskuelse» og «overbevisning». Han var klar på at tranens velgjørende komponenter forble et mysterium. Praktisk bruk av tran som medisin hadde imidlertid gitt ham nok beviser for dens fortrinn. På denne tiden etableres firmaet Peter Möller.

 • 1863

  Frantz Peckel Möller overtar Svaneapoteket. Han har nå tatt farmasøytisk eksamen, samt studert kjemi ved universitetet i fire år, og tatt doktorgrad etter to års studier i Heidelberg. 1860-tallet Möller deltar på industriutstilling for første gang. Siden deltok de på en rekke utstillinger og ble tildelt gull på alle utstillingene.

 • 1869

  Peter Möller dør. Det er nå 70 trandamperier som anvender hans dampsmeltemetode, og det produseres over 5000 tønner pr år. Økt krav til kvalitet på leveren fører til økt pris, og dermed får fiskere og produsenter økt lønnsomhet.

 • 1870

  Severin A Heyerdal, Möllers svigersønn, overtar ledelsen av firmaet etter Peters død. Han, hans sønn kjemikeren PM Heyerdal og Frantz P Möller fortsatt arbeidet med å forbedre tranens kvalitet. Målet var å få den like ren og uforandret som den finnes i leveren. Kvalitetsmålsettingen var, som gamle Möller hadde pekt på, at tranen som la seg oppå vannet når man koker fersk fisk og lever «er fuldkommen reensmagende som den fineste Florentinerolie». De fokuserte først på førstegansbehandlingen, deretter ble etterbehandlingen fokusert på. Det lyktes dem å fremstille hydroxylfri tran ved å beskytte prosessen under et «teppe» av kusslyre eller annen gass. Overføring til industriell praksis ble konstruert på papiret og patentert, men i praksis var metoden for kostbar. På denne tiden har Möller allerede også startet salg av produktet sitt i USA. I 1870 blir WH Schieffelin & co («The oldest drughouse in America») eneagent for Peter Möller i USA.

 • 1881

  Frantz Peckel Möller overtar ledelsen av firmaet Peter Möller. Han så det som sin oppgave å videreføre arbeidet med tranen, og gjennom kombinasjonen solid vitenskapelig utdannelse og en eminent sans for det store merkantile mulighet, brakte han Möller’s tran frem til en toppstilling på verdensmarkedet.

 • 1895

  Frantz Peckel Möllers vitenskapelige livsverk «Cod liver oil and Chemistry» utgitt i London. Verket er på engelsk og teller 600 sider!

 • 1901

  Frantz Peckel Möller dør i København

 • 1903

  Möller-arvingene selger firmaet til familien Møystad. Peter Möller A/S dannes 26. mars. Per Møystad fra Elverum leder firmaet til sin død i 1929

 • 1914

  1.verdenskrig fører til at Möller’s flasketran blir utestengt fra eksportmarkedene, men til gjengjeld blir det et stort innenlandssalg.

 • 1924

  Fred T. Møystad overtar som disponent i firmaet, og overtar senere som adm. dir. Datterselskapet Møystad Möller & co etableres for bulk-eksport, og Medicintraneksportørenes Landsforening stiftes i Bergen i 1925.

 • 1925

  Fred T. Møystad kjøper tranfirmaet Heinr Meyer og samler produksjonen i firmaets nye lokaler i Stensgaten 40. De grønne flaskene blir innført i denne sammenheng. Medisintraneksport holder seg nesten konstant, mens total norsk traneksport øker.

 • 1936

  Stensgaten 40 brenner, men det blir ikke tillatt å gjenreise fabrikken.

 • 1938

  Fabrikken på Løren gårds grunn blir bygget. Fabrikken ligger på samme sted i dag. Nå blir også Peter Möllers Farmasøytiske Laboratorium A/S etablert for å skille ut den vitenskapelige virksomheten. Det blir investert i nye anlegg for raffinering av veterinærtran, tapping av medisintran og økt produksjon av industriell tran.

 • 1940

  Utbruddet av 2. verdenskrig medfører at eksporten synker kraftig, men tranens betydning som tilskudd i kostholdet får økt fokus. Innenlandssalget øker sterkt.

 • 1945

  I etterkrigstiden opprettholder medisintranen sin høye status som viktig kosttilskudd i «gjenreisingen» av landet. Tran ble et «nødhjelpsprodukt» i herjede områder der forsyningssituasjonen var vanskelig. I Norge ble tranen opprettholdt som en del av skolebespisningen som var blitt innført mange steder i landet på 30-tallet (Oslofrokosten, Sigdalsfrokosten osv). I samme periode øker konkurransen fra andre land som USA, England og Island og Norge er ikke lenger dominerende på markedet. 1970-tallet Danskene Bang og Dyerberg «oppdager» omega-3 fettsyrene gjennom sine studier på kosthold blant inuitter i Danmark og på Grønland.

 • 1983

  Möller’s Tran i kapselform lanseres og smaksatt tran lanseres.

 • 1988

  Möller’s Omega-3 tran lanseres.

 • 1990

  Peter Möller A/S fusjonerer med Orkla Borregaard A/S (nå ORKLA)

 • 1992

  Etablering av Fagavdeling for informasjon til helsepersonell.

 • 1995

  Möller’s Dobbel Omega-3 lanseres.

 • 2000

  Möller’s Godt For Hjertet og Möller’s Total lanseres.

 • 2004

  Möller’s Blåbærekstrakt lanseres.

 • 2005

  Peter Möller fusjonerer med CollettPharma. Det nye selskapet heter MöllerCollett.

 • 2006

  Möller’s VAK-R lanseres.

 • 2007

  Fusjon mellom MöllerCollet og DanskDroge. Det nye selskapet heter Axellus.

 • 2007

  Möller’s Omega-3 Høykonsentrert og Möller’s Tyggekapsler lanseres.

 • 2008

  Möller’s Godt For Kolesterolet og Möller’s Ekstra lanseres.

 • 2009

  Möller’s Omega-3 Anti-refluks lanseres.

Läs mer